Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej, działając jako jednostka niepubliczna, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.) oraz statutu, planu i regulaminu studiów organizuje w ramach swego programu kształcenia praktyki studenckie stanowiące integralną część programu studiów.

Celem praktyk jest:

  • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach,
  • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce,
  • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością,
  • zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej pod kierunkiem jej promotora i pogłębienie wybranej specjalności,
  • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.

W praktykach uczestniczą obowiązkowo studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Za odbycie obowiązkowej praktyki studenckiej może zostać uznane wykonywanie pracy zawodowej przez Studenta, o ile jej charakter jest zgodny z kierunkiem studiów o profilu ogólnoakademickim , a okres zatrudnienia jest co najmniej okresem 6 miesięcznej pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyk zawiera:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
Finanse i Rachunkowość I i II stopnia
Regulamin Praktyk (2023) - Profil praktyczny (PDF)

Obowiązuje od naboru 2023/2024

Załączniki do wypełnienia (2023) - Profil praktyczny (PDF)

Obowiązuje od naboru 2023/2024

Regulamin Praktyk (2023) - Profil ogólnoakademicki(PDF)

Obowiązuje od naboru 2021/2022

Załączniki do wypełnienia (2023) - Profil ogólnoakademicki(PDF)

Obowiązuje od naboru 2021/2022

Regulamin Praktyk (2022) - Profil ogólnoakademicki (PDF)

nie obowiązuje

Regulamin Praktyk - 2021 - (PDF)

nie obowiązuje

Regulamin Praktyk - 2020 - (PDF)

nie obowiązuje

Regulamin Praktyk - 2019 - (PDF)

nie obowiązuje

Regulamin Praktyk - 2013 - (PDF)

nie obowiązuje

Prawo
Regulamin Praktyk - 2023 (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia - 2023 (PDF)

Obowiązuje

Regulamin Praktyk - 2021 - (PDF)

nie obowiązuje

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II Stopień
Regulamin Praktyk - 2023 (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia - 2023 (PDF)

Obowiązuje

Regulamin Praktyk - 2021 - (PDF)

nie obowiązuje

Administracja
Regulamin Praktyk - 2023 (PDF)

obowiązuje

Załączniki do wypełnienia - 2023(PDF)

obowiązuje

Regulamin Praktyk - 2022 - (PDF)

nie obowiązuje

Informatyka
Regulamin Praktyk - 2023 (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia - 2023(PDF)

Obowiązuje

Regulamin Praktyk - 2022 - (PDF)

nie obowiązuje

Logistyka
Regulamin Praktyk - 2023 (PDF)

Obowiązuje

Załączniki do wypełnienia - 2023 (PDF)

Obowiązuje

Regulamin Praktyk - 2022 - (PDF)

nie obowiązuje


Oferty praktyk:

Efekty uczenia:

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top