Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Zgodnie z §11 Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej (dawnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, przyjętego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej z dnia 08 grudnia 2023 r. (Stan prawny na 20 kwietnia 2023 r., Status: obowiązujący od 11 grudnia 2023, Wersja: 08.12.2023 r.):
1. Organami Uczelni są: Senat, Rektor i Dyrektor Generalny.
2. Funkcję Głównego Księgowego pełni Kwestor.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top