Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

+ Administracja publiczna
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • absolwenci wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata),
 • przyszli i obecni pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji,
 • przyszli i obecni pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.
Cel studiów:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • przygotowanie słuchaczy do wykorzystania posiadanej wiedzy do formułowania i rozwiazywania problemów z zakresu prawa administracyjnego,
 • przygotowanie słuchaczy do planowania i organizowania pracy zespołu lub organizacji realizujących takie zadnia
 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju.
Wykaz przedmiotów:
  Prawo administracyjne część ogólna.
  Prawo administracyjne materialne.
  Ustrój administracji publicznej: administracja rządowa, samorządowa (oraz inne podmioty).
  Postępowanie administracyjne.
  Pomoc socjalna.
  Postępowanie egzekucyjne w administracji.
  Kontrola administracji publicznej.
  Prawo finansowe.
  Legislacja administracyjna.
  Odpowiedzialność prawna urzędników administracji publicznej.
  Rozwiązywanie sporów w administracji.
  Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym.
  Etyka urzędnicza, ograniczenia antykorupcyjne.
  Informatyzacja administracji.
  Administracyjne prawo osobowe.
  Dostęp i ochrona informacji (jawność działania administracji publicznej).
  Zamówienia publiczne.
  Finanse publiczne.
Odpłatność za studia:

 

1 800 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją NOWOŚĆ!!
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • absolwenci studiów wyższych
 • pracownicy działów informatyki i bezpieczeństwa w różnych branżach,
 • administratorów ochrony danych osobowych,
 • kierowników jednostek samorządowych
 • menedżerów firm prywatnych,
 • pracownicy organów ścigania: policjanci i pracownicy służb mundurowych,
 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa komputerowego.
Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych z cyberbezpieczeństwa i zarządzania informacją jest przygotowanie specjalistów zdolnych do identyfikowania, analizowania i zarządzania zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem informacji oraz do ochrony danych i systemów informatycznych przed atakami cybernetycznymi.
Studia te skupiają się na kształtowaniu umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem, wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa, wdrażania odpowiednich polityk bezpieczeństwa, jak również na analizie złożonych zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
Słuchacze zdobywają wiedzę na temat podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz narzędzi i metod związanych z ich ochroną, a także poznają zagadnienia związane z kryminalistyką komputerową i śledztwami w cyberprzestrzeni.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godziny (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego po każdym semestrze studiów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in. zrozumienia zagrożeń cybernetycznych i umiejętności identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji, umiejętności oceny podatności systemów informatycznych i sieciowych oraz identyfikowania słabych punktów, zrozumienia zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem cybernetycznym i planowaniem kontynuacji działalności w przypadku incydentów. Te zdolności umożliwiają absolwentowi skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, ochronę systemów przed atakami cybernetycznymi oraz zapewnienie integralności i poufności danych w organizacji.
Wykaz przedmiotów:
  Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
  Bezpieczeństwo informacji
  Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
  Zagrożenia przestępczością komputerową
  Analiza informacji i raportowanie
  Elementy informatyki śledczej
  Biały wywiad
  Metody socjotechniczne
  Testy bezpieczeństwa
  Metodyka testów penetracyjnych
  Zarządzanie informacją
  Architektura systemów i modele bezpieczeństwa
  Ochrona aplikacji internetowych
Odpłatność za studia:

 

2 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności dla nauczycieli
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

Oferta dla absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (co najmniej I stopnia oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne).

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych edukacja dla bezpieczeństwa i obronności jest dostarczenie nauczycielom oraz innym pracownikom oświaty wiedzy i narzędzi potrzebnych do nauczania uczniów o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Program tych studiów obejmuje różne zagadnienia związane z polityką bezpieczeństwa, strategiami obrony, zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego, a także zasadami funkcjonowania instytucji i organizacji związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Studia te mają na celu rozwijanie u nauczycieli umiejętności związanych z analizą i oceną zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także nauczanie uczniów praktycznych umiejętności dotyczących przetrwania w różnych sytuacjach kryzysowych. Ponadto, studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa i obronności mają na celu promowanie wśród uczniów postaw odpowiedzialności oraz kultury bezpieczeństwa.

Czas trwania studiów:
3 semestry – 360h (praktyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 90h) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego po każdym semestrze studiów. Przedmiot pierwsza pomoc przedmedyczna jest realizowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci po zdanym egzaminie otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in. zrozumienia podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i obronnością w kontekście edukacyjnym, znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i umiejętność przekazywania tej wiedzy uczniom, umiejętność korzystania z narzędzi i technologii wspierających edukację w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Te zdolności pozwalają absolwentowi na skuteczne prowadzenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz obronności, promowanie świadomości bezpieczeństwa wśród uczniów oraz wspieranie zdolności radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.
Wykaz przedmiotów:
  Podstawy bezpieczeństwa narodowego
  Wiedza o siłach zbrojnych
  Pierwsza pomoc przedmedyczna
  Metodyka sportów i specjalności obronnych
  Obrona cywilna
  Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku
  Jednostka i grupa społeczna w sytuacji zagrożenia
  Terenoznawstwo
  Analiza ryzyk i sposoby ich ubezpieczenia
  Szkolny system bezpieczeństwa
  Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
  Praktyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Egzekucja sądowa i administracyjna
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • pracownicy administracyjnych sądów powszechnych,
 • pracownicy kancelarii komorniczych,
 • pracownicy kancelarii komorniczych,
 • pracownicy urzędów skarbowych,
 • pracownicy urzędów kontroli skarbowej,
 • pracownicy podmiotów realizujących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (pracowników: działów finansowo - księgowych, działów prawnych oraz osób zajmujących się organizacją komórek windykacyjnych),
 • pracownicy podmiotów gospodarczych stosujących umowy factoringowe,
 • pracowników Poczty Polskiej zajmujących się windykacją należności z tytułu abonamentów RTV i innych.
Cel studiów:

 • pracowników Poczty Polskiej zajmujacych sie windykacja naleznosci z tytulu abonamentów RTV i innych,
 • pracowników Poczty Polskiej zajmujacych sie windykacja naleznosci z tytulu abonamentów RTV i innych.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa niezbędną do prowadzenia postępowania egzekucyjnego jak i również pogłębi wiedzę w zakresie posługiwania się normami etycznymi i standardami wykonywania zawodu. Po ukończeniu studiów absolwent podniesie swoje umiejętności w posługiwaniu się przepisami prawa, prowadzenia postępowania egzekucyjnego, sporządzania pism procesowych oraz będzie posiadał umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów występujących w postępowaniu egzekucyjnym.
Wykaz przedmiotów:
  Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia
  Postępowanie administracyjne/podatkowe i sądowo- administracyjne
  Warsztaty z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego/podatkowego
  Elementy prawa cywilnego
  Postępowanie cywilne
  Elementy prawa handlowego
  Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  Weryfikacja kontrahentów biznesowych
  Prawo karne i karne skarbowe wybrane zagadnienia
  Prawo finansowe i finansów publicznych wybrane zagadnienia
  Podstawy prawa Unii Europejskiej
  Etyka i psychologia oraz komunikacja z dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym wybrane zagadnienia
  Postępowanie zabezpieczające
  Egzekucja sądowa
  Warsztaty z egzekucji sądowej
  Biurowość i operacje finansowe komorników
  Postępowanie egzekucyjne w administracji
  Warsztaty z egzekucji administracyjnej
Odpłatność za studia:

 

1 800 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Etyka i filozofia dla nauczycieli NOWOŚĆ!!
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych, nauczycieli, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie nauczania etyki i filozofii, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych etyka i filozofia dla nauczycieli jest dostarczenie nauczycielom narzędzi i wiedzy potrzebnych do nauczania etyki i filozofii w szkołach. Program tych studiów składa się z różnych modułów, które mają na celu pomóc nauczycielom zrozumieć kluczowe pojęcia i teorie etyki i filozofii oraz nauczyć ich, jak nauczać tych dziedzin w sposób skuteczny.
Studia te mają również na celu rozwijanie u nauczycieli umiejętności krytycznego myślenia, analizy i interpretacji tekstu filozoficznego oraz dobrej argumentacji. Ponadto, studia te mają na celu pomóc nauczycielom w rozumieniu różnych systemów etycznych i filozoficznych oraz sposobów, w jakie te systemy mogą być zastosowane w różnych kontekstach szkolnych.
Studia podyplomowe z etyki i filozofii dla nauczycieli mają także na celu dostarczenie nauczycielom narzędzi do nauczania wartości, które są ważne dla rozwoju uczniów, takich jak szacunek, tolerancja, odpowiedzialność i uczciwość. W ten sposób studia te mają pomóc nauczycielom w pełnieniu swojej roli w kształtowaniu charakteru uczniów i przyczynić się do ich rozwoju moralnego i intelektualnego.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 350 godzin (trzy semestry, praktyka pedagogiczna 60 godzin) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego po każdym semestrze studiów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in. w zakresie zrozumienia podstawowych teorii etyki i filozofii, które są istotne dla pracy nauczyciela, zdolność do refleksji i krytycznej oceny własnych przekonań, wartości i postaw związanych z nauczaniem, znajomości zasad etyki zawodowej nauczyciela i umiejętność ich praktycznego zastosowania. Te zdolności pozwalają absolwentowi na bardziej świadome podejście do wyzwań moralnych i filozoficznych w pracy pedagogicznej, promowanie wartości etycznych u uczniów oraz integrowanie perspektywy filozoficznej w procesie nauczania i wychowania.
Wykaz przedmiotów:
  Wstęp do etyki ogólnej
  Podstawy bioetyki
  Wstęp do filozofii
  Psychologiczne koncepcje człowieka
  Psychologia moralności
  Podstawy dydaktyki
  Interpretacja i analiza tekstów źródłowych
  Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
  Antropologia filozoficzna, a etyka
  Myślenie krytyczne
  Trening antydyskryminacyjny
  Drama w dydaktyce etyki i filozofii
  Etyka nowych mediów
  Prawa dziecka
  Etyka społeczna i polityczna
  Filozofia dialogu
  Elementy filozofii kultury i sztuki
  Etyka zawodu nauczyciela
  Warsztaty coachingowe – filozofia życia
  Trening kreatywności
  Praktyka
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Gospodarka nieruchomościami w zakresie wyceny nieruchomości
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • posiadających wyższe wykształcenie, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości,
 • dla osób, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i administracji, pracowników banków, doradców inwestycyjnych, przedsiębiorców, firm zarządzających nieruchomościami oraz innych osób uczestniczących w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego na drodze do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.
Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), ogłoszone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny (Dz. U. z 2014 r., poz. 826).
Cel studiów:

przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a także specjalisty w zakresie: doradztwa na rynkach nieruchomości, oceny efektywności inwestowania w nieruchomości, określania skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny przedsiębiorstw, określania wartości bankowo- hipotecznej oraz innych aktywności związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem nieruchomościami.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 286 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Studia przygotowują do odbycia praktyki zawodowej i egzaminu na "rzeczoznawcę majątkowego" oraz do wykonywania zawodu "pośrednika w obrocie nieruchomości" lub "zarządcy nieruchomości" po odbyciu praktyki i przejściu z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego. Program studiów obejmuje zagadnienia prawne w gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, marketing w nieruchomościach, gospodarkę finansową i rachunkowość, dokumentację i nadzór budowlany, eksploatację zasobów mieszkaniowych, podstawy kosztorysowania inwestycji w nieruchomości. Studia przeznaczone są między innymi dla deweloperów, architektów, inżynierów budowlanych, agentów ubezpieczeniowych, doradców inwestycyjnych, urzędników państwowych i samorządowych, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości.
Wykaz przedmiotów:
Podstawy wiedzy z zakresu prawa:
  Część ogólna prawa cywilnego
  Podstawy prawa rzeczowego
  Podstawy prawa zobowiązań
  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  Źródła informacji o nieruchomościach
  Gospodarka przestrzenna
  Gospodarka nieruchomościami
  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  Gospodarka rolna, leśna i wodna
  Ochrona danych osobowych
  Zamówienia publiczne
Podstawy wiedzy ekonomicznej:
  Podstawy ekonomii
  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  Elementy finansów i bankowości
  Podstawy matematyki finansowej
  Podstawy statystyki i ekonometrii
  Elementy rachunkowości
Podstawy wiedzy technicznej:
  Podstawy budownictwa
  Przegląd technologii w budownictwie
  Proces inwestycyjny w budownictwie
  Eksploatacja nieruchomości
  Podstawy kosztorysowania
Rzeczoznawstwo majątkowe:
  Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
  Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
  Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
  Wycena nieruchomości zurbanizowanych
  Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
  Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  Wycena masowa
  Dokumentacja procesu wyceny
  Doradztwo na rynku nieruchomości
  Seminarium dyplomowe
Odpłatność za studia:

 

2 200 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Handel międzynarodowy i cło NOWOŚĆ!!

Ambasadorem kierunku jest międzynarodowa frma 3CARGO

Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących międzynarodową wymianę towarową, agencjach celnych lub w jednostkach administracji publicznej związanych z obrotem towarowym z zagranicą, jak również wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu obsługi celnej podmiotów oraz nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego.

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie niezbędnych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, pozwalających na prowadzenie efektywnej działalności w sferze handlu międzynarodowego w zakresie obsługi celnej podmiotów.

 

 

Opis studiów:
Studia przygotowują słuchacza do wykonywania zawodów związanych z odprawami celnymi towarów, ze szczególnym naciskiem na zawód agenta celnego, który jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który importuje lub eksportuje towary. Absolwent kierunku jest wyposażony w wiedzę oraz kompetencje pozwalające mu na dokonywanie odpraw celnych, zgłoszeń celnych, uiszczanie opłat celnych, obsługę dokumentacji niezbędnej w czynnościach celnych, prowadzenie magazynu celnego.
Ambasadorem kierunku jest Pani Beata Krawczyk – Jastrzębska – CEO 3CARGO Sp.z o.o., Vice Prezes Czechowickiej Delegatury RIG w Katowicach
czas trwania studiów: studia dwusemestralne
forma zajęć: zajęcia on-line
Absolwent może ubiegać się o wpis na listę agentów celnych, prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie (Prawo celne; Dz. U. 2020 poz. 1382).
Wykaz przedmiotów:
  Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą
  Handel zagraniczny - wybrane zagadnienia
  Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw
  Uwarunkowania współczesnego transportu międzynarodowego
  Spedycja - regulacje i dokumenty
  Transport - wybrane technologie
  Wspólnotowa Taryfa Celna
  Zgłoszenia celne
  Uproszczenia celne w handlu zagranicznym
  Podatek akcyzowy
  Statystyka obrotu towarowego w Unii – INTRASTAT
  Podstawy specjalistycznego języka angielskiego
Odpłatność za studia:

 

2 300 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Kadry i Płace
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych,
 • pracownicy działów HR, zarządzania personelem lub też kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z dziedziny kadrowo-płacowej.
Cel studiów:

 • przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr,
 • uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego o każdym semestrze studiów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w obszarze rozliczeń z pracownikami, prawa podatkowego oraz relacji z instytucjami publicznymi w zakresie rozliczeń zobowiązań publicznych z tytułu zatrudnienia. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.
Wykaz przedmiotów:
  Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, umów cywilno-prawnych
  Ochrona stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Czas pracy i urlopy pracownicze
  Szkolenia i doskonalenie pracowników
  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  Wynagradzanie i motywowanie płacowe i pozapłacowe (w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
  Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń
  Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych
  Obowiązki zakładu pracy wobec ZUS, PFRON, GUS (omówienie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych)
  Sporządzanie listy płac ( warsztaty praktyczne w tym zasady naliczania, opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
  Program Płatnik – warsztaty w tym zasady sporządzania i korygowania dokumentów
  Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze
  Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w przedsiębiorstwie (w tym e-akta)
  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  Postępowanie egzekucyjne, administracyjne i sądowe w zakresie potrąceń z wynagrodzeń oraz należności publiczno-prawnych
  Sporządzanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę
  Świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zasiłek chorobowy, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, opiekuńcze)
  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  Program Symfonia
Odpłatność za studia:

 

1 800 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Komunikacja menedżerska
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • kadra menedżerskiej firm i instytucji,
 • pracownicy działów marketingu,
 • pracownicy działów HR,
 • pracownicy działów Public Relations,
 • pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów,
 • pracownicy banków,
 • pracownicy agencji reklamowych, marketingowych,
 • osoby, które pragną rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji w biznesie oraz technik public relations,
Cel studiów:

 • dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu Pracownika działu HR, marketingu, działu promocji,
 • podniesienie kompetencji niezbędnych w skutecznym zarządzaniu w  biznesie w nieustannie zmieniającym się, silnie konkurencyjnym środowisku gospodarczym. Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menedżera jako kreatora biznesu na skalę swojego zespołu, branży, jednostki organizacyjnej.  Studia mają również na celu dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi.   Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z decyzjami menedżerskimi, strategią działania firmy w warunkach konkurencji, kierowaniem ludźmi i kulturą organizacyjną. Metodyka zawiera również gry symulacyjne, indywidualne ćwiczenia, warsztaty z negocjacji, komunikacji oraz studia indywidualnych przypadków.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Ukończenie Studiów Podyplomowych Komunikacja menedżerska przyczyni się do nabycia wiedzy specjalistycznej bądź jej pogłębienia przez słuchaczy, a przez to również do lepszego wykonywania obowiązków służbowych.
Wykaz przedmiotów:
BLOK I Podstawy ekonomii
  Finanse publiczne i system bankowy
  Analiza rynku
  Analiza ekonomiczno-finansowa
  Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
  Finanse przedsiębiorstw
  Zarządzanie kadrami
BLOK II Komunikacja międzyludzka
  Porozumiewanie się w bliskich kontaktach międzyludzkich- ujęcie teoretyczne
  Psychologia w komunikacji społecznej
  Efektywna komunikacja pisemna
  Negocjacje w biznesie
  Trening komunikacji interpersonalnej
  Asertywność w kontaktach [relacjach] zawodowych
BLOK III Public Relations – najnowsze trendy
Prawno-etyczne aspekty działań PR
  Modele public relations
  PR w Internecie
  Strategie budowania relacji z prasą
  PR w organizacji
  Marketing i reklama – najnowsze ujęcia
BLOK IV Rozwój osobisty
  Coaching i mentoring
  Nowoczesne metody uczenia się z elementami Action Learning
  Warsztat umiejętności dobrego menedżera i PRowca:
 • praca nad głosem,
 • retoryka,
 • sztuka wystąpień publicznych (zajęcia z kamerą),
 • sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • zarządzanie czasem,
 • savoir vivre w biznesie,
  Kreatywny biznes – techniki myślenia twórczego.
Odpłatność za studia:

 

1 700 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata) głównie kierunków: bezpieczeństwa wewnętrznego, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, psychologii, socjologii, politologii),
 • osoby zainteresowane pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości,
 • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, aplikanci zawodów prawniczych,
 • kuratorzy sądowi,
 • osoby zatrudnione w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne oraz ochrony osób i mienia,
 • osoby zainteresowane pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości.
Cel studiów:

 • prawidłowa ocena ryzyko popełnienia przestępstwa,
 • poznanie sposobów eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,
 • poznanie sposobów eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,
 • poznanie prawidłowych technik ujawnienia i zabezpieczania śladów z miejsca przestępstwa,
 • umiejętność prawidłowego wykorzystania zebranych w sprawie dowodów,
 • umiejętność oceny prawidłowości zabezpieczenia śladów i dowodów na miejscu przestępstwa.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:
  Podstawy kryminalistyki (taktyka, strategia kryminalistyczna, ślad kryminalny)
  Ekspertyza kryminalistyczna
  Zasady procesu karnego
  Psychologia zeznań i wyjaśnień (przesłuchanie świadka, podejrzanego)
  Psychologia sądowa - teoria i praktyka (profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw)
  Sądowo-lekarskie oględziny ciała i zwłok
  Identyfikacja osób (daktyloskopia, cheiloskopia, otoskopia, odontoskopia, gantiskopia, biologia kryminalistyczna, genetyka, osmologia, poligraficzna- wariograficzna, antropologia).
  Identyfikacja rzeczy (broni, fizyko-chemiczna, mechanoskopijna, informatyczna, mikrośladów, dokumentów). Kompleksowe badanie dowodów rzeczowych.
  Kompleksowe badanie dowodów rzeczowych.
  Oględziny miejsca zdarzenia.
  Technika i taktyka oględzin miejsca zdarzenia; Praktyczne aspekty pracy technika kryminalistyki
  Oględziny osoby.
  Oględziny rzeczy.
  Przeszukanie, zatrzymanie rzeczy.
  Ślady kryminalistyczne w cyberprzestrzeni
  Kryminalistyczny ślad językowy.
  Dokumentacja czynności kryminalistycznych
  Zdarzenia z użyciem broni (warsztaty na strzelnicy)
Odpłatność za studia:

 

1 900 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Logistyka i transport dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • Osoby pracujące w logistyce w firmach produkcyjnych, handlowych i transportowo-spedycyjnych.
 • Menedżerowie logistyki różnych szczebli.
 • Kierownicy i pracownicy działów logistyki.
 • Kierownicy i uczestnicy projektów logistycznych.
 • Przedsiębiorcy indywidualni.
 • Wszyscy zainteresowani logistyką i zarządzaniem łańcuchami dostaw.
Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych z zakresu logistyki i transportu dla małych i średnich przedsiębiorstw jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw oraz transportem w firmach małych i średnich.
Studia te skupiają się na kształtowaniu umiejętności z zakresu projektowania, organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw, a także nauczają, jak zapewnić efektywne i kosztowo korzystne rozwiązania w dziedzinie transportu i magazynowania.
Studenci zdobywają wiedzę na temat różnych aspektów logistyki, takich jak planowanie produkcji, zarządzanie magazynami, zarządzanie zapasami, koordynacja procesów transportowych i negocjacje z dostawcami. Ponadto, uczą się o strategiach planowania transportu, metodach optymalizacji kosztów i jakości usług transportowych oraz o przepisach i normach związanych z transportem i logistyką.
Studia te skierowane są do menedżerów i przedsiębiorców działających w małych i średnich przedsiębiorstwach, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wiedzę na temat skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw oraz transportem.
Po ukończeniu studiów podyplomowych z logistyki i transportu dla małych i średnich przedsiębiorstw absolwenci będą mogli podjąć pracę na stanowiskach menedżerskich w dziale logistyki i transportu w firmach małych i średnich, prowadzić własny biznes związany z logistyką i transportem, a także podejmować się konsultacji i doradztwa dla firm z tego sektora.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godziny (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego po każdym semestrze studiów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in. zrozumienia kluczowych koncepcji i strategii związanych z logistyką i transportem w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw, zdolności do identyfikacji i zarządzania łańcuchem dostaw małych i średnich przedsiębiorstw, umiejętność analizy kosztów logistyki i transportu oraz optymalizację wydatków. Te zdolności pozwolą absolwentowi na skuteczne zarządzanie logistyką, transportem i łańcuchem dostaw, co przyczynia się do poprawy efektywności działania i konkurencyjności tych przedsiębiorstw.
Wykaz przedmiotów:
  Podstawy logistyki
  Logistyka zakupów
  Logistyka produkcji
  Transport i spedycja
  Procesy magazynowania i sterowania zakupami
  Międzynarodowe standardy logistyczne
  Planowanie popytu na produkty
  Ekologistyka
  Podstawy prawa pracy
  Rachunkowość w logistyce
  Systemy informatyczne w logistyce
  Systemy logistyczne
  Zarządzanie stresem
Odpłatność za studia:

 

2 100 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Prawo i procedury administracyjne
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • osoby posiadające dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
 • osoby I i II stopnia dowolnego kierunku,
 • pracownicy administracji publicznej różnego szczebla,
 • pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej,
 • kierownictwo jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw.
Cel studiów:

 • pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej,
 • studia mają na celu nabycie, uzupełnienie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu administracji oraz ogólnej wiedzy prawniczej niezbędnej do wykonywania obowiązków pracowniczych,
 • po ukończeniu studiów absolwent podniesie swoje umiejętności w posługiwaniu się przepisami prawa, sporządzania pism oraz będzie posiadał umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów występujących w postępowaniu egzekucyjnym,
 • w zakresie kompetencji społecznych efektem ukończenia studiów będzie umiejętność prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Ukończenie studiów pomoże w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa niezbędną do prowadzenia działań administracyjnych jak i również pogłębi wiedzę w zakresie posługiwania się normami etycznymi i standardami wykonywania zawodu.
Wykaz przedmiotów:
  Wstęp do prawoznawstwa
  Prawo administracyjne
  Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym
  Postępowanie egzekucyjne w administracji
  Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
  Wybrane zagadnienia prawa karnego
  Finanse publiczne
  Prawo służby publicznej
  Metodyka zachowań w administracji
  Komunikacja i negocjacje w administracji
  Nauka administracji
  Instytucje i prawo Unii Europejskiej
  Procedury pozyskiwania funduszy unijnych
Odpłatność za studia:

 

1 950 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Przygotowanie Pedagogiczne do Zawodu Nauczyciela NOWOŚĆ!!
Mobilność:
Studia są realizowane w trybie hybrydowym, łączącym zalety nauki online z praktycznymi zajęciami stacjonarnymi. To pozwala naszym studentom na elastyczność w planowaniu nauki, umożliwiając dostosowanie się do swoich obecnych zobowiązań zawodowych i osobistych.

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w innych dziedzinach, które pragną rozpocząć pracę jako nauczyciele. Absolwenci naszych studiów będą przygotowani do nauczania na różnych poziomach edukacyjnych, od szkół podstawowych do średnich. Dodatkowo, zdobyta wiedza i umiejętności otworzą drzwi do pracy w placówkach edukacyjnych, ośrodkach szkoleniowych oraz instytucjach działających na rzecz edukacji.

Cel studiów:

Głównym celem naszych studiów jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do skutecznego i odpowiedzialnego wykonywania swojego zawodu. Program skupia się na rozwijaniu umiejętności pedagogicznych, takich jak planowanie i prowadzenie lekcji, diagnozowanie potrzeb uczniów, tworzenie zróżnicowanych metod nauczania oraz radzenie sobie z wyzwaniami wynikającymi z różnorodności klas. Ponadto, studenci zdobędą wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, komunikacji interpersonalnej i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach.

Czas trwania studiów:
Program trwa trzy semestry, co łącznie daje 420 godzin zajęć. Spośród tych godzin, 150 przeznaczone jest na praktyki, które umożliwiają zdobycie bezpośredniego doświadczenia w pracy z uczniami.
Program studiów:

Blok 1

  Wprowadzenie do psychologii.
  Psychologia rozwoju.
  Psychologia społeczna.
  Psychologia wychowania.
  Wprowadzenie do psychologii klinicznej.

Blok 2

  Wprowadzenie do dydaktyki.
  Diagnoza pedagogiczna.
  Podstawy prawa oświatowego.
  Praca opiekuńczo-wychowawcza.
  Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Techniki uczenia się.
  Etyka zawodu nauczyciela.
  Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
  Komunikacja interpersonalna.
  Praktyka pedagogiczna.

Blok 3

  Dydaktyka ogólna.
  Dydaktyka przedmiotowa nauczania w szkole podstawowej.
  Dydaktyka przedmiotowa nauczania w szkole ponadpodstawowej.
  Organizacja i zarządzanie procesem kształcenia.
  Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej.
  Środowisko edukacyjne na różnych szczeblach.
  Metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Emisja głosu.
  Kultura języka.
  Technologia informacyjna w pracy nauczyciela.
Odpłatność za studia:

 

1 400 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • osoby chcące zdobyć kompetencje w obszarze obsługi kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie,
 • pracownicy działów kadr, księgowości, osób zarządzających zasobami pracy, pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy,
 • pracownicy sektora prywatnego oraz publicznych służb zatrudnienia, zajmujący się w praktyce prawem pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • osoby pragnące wzbogacić oraz uaktualnić swoją dotychczasową wiedzę,
 • prawnicy zajmujący się doradztwem w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi oraz wynagrodzeń.
Cel studiów:

 • przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa pracy, obowiązkami pracodawców i pracowników, zasadami naliczania wynagrodzeń, zasadami naliczania świadczeń na rzecz pracowników, sporządzania dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ubezpieczeniowej,
 • przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu specjalisty menedżera odpowiedzialnego za: obsługę procesów kadrowo-płacowych, pogłębianie i aktualizację wiedzy w wyżej wymienionym zakresie przez osoby stosujące prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych posiadają zarówno dużą wiedzę jak i doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prowadzonych zająęć. Obok osób z uznanym dorobkiem naukowym, zajęcia prowadzą również praktycy zajmujący się na co dzień wyżej opisanymi zagadnieniami. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi oraz wynagrodzeń.
Wykaz przedmiotów:
  Źródła i zasady prawa pracy polskiego i europejskiego
  Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
  Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
  Czas pracy
  Urlopy pracownicze
  Ochrona pracy kobiet, osób młodocianych i osób niepełnosprawnych
  Wynagrodzenia za pracę z elementami księgowości zarobkowej
  Umowy cywilnoprawne
  Państwowa Inspekcja Pracy – organ nadzoru i kontroli nad warunkami pracy
  Aspekty prawne rekrutacji pracowników
  Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  System ubezpieczeń społecznych w Polsce
  Obowiązek zgłaszania i wyrejestrowywania płatnika składek i ubezpieczonych w ZUS
  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnemu w tym zbiegi tytułów ubezpieczeń
  Zasady naliczania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych
  Zasady wypełniania i korygowania dokumentacji ubezpieczeniowej: zgłoszeniowej i rozliczeniowej
  Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych
  Świadczenia długoterminowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
  Wypadki w pracy i choroby zawodowe
  Związki zawodowe i Rady Pracownicze
Odpłatność za studia:

 

1 900 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Rachunkowość i podatki
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • pracownicy działów księgowości,
 • pracownicy działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji,
 • pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej,
 • pracownicy urzędów skarbowych,
 • pracowników urzędów kontroli skarbowej,
 • osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych i biur doradztwa podatkowego,
 • osoby chcące poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.
Cel studiów:

 • dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • nabycie, uzupełnienie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce,
 • posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, a także rozliczeń podatkowych i polityki podatkowej,
 • nabycie umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa, rachunkowości, systemu zobowiązań podatkowych oraz zarzadzania finansami niezbędną do podjęcia pracy w działach księgowo-rachunkowych.
Wykaz przedmiotów:
  Ordynacja podatkowa
  Prawo cywilne
  Prawo pracy, prawo upadłościowe
  Prawo celne
  Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej
  Kodeks karny skarbowy
  Podatek dochodowy od osób fizycznych
  Podatek dochodowy od osób prawnych
  Podatek od towarów, usług i akcyzy
  Zasady prowadzenia ewidencji i ksiąg dla celów podatkowych
  Podatki majątkowe
  Podatki lokalne
  Kodeks spółek handlowych
  Papiery wartościowe
  Kontrola podatkowa i skarbowa
  Podstawy rachunkowości
  Rachunkowość finansowa
  Rachunkowość zarządcza
  Sprawozdawczość finansowa
  Analiza finansowa
  Informatyka w rachunkowości
Odpłatność za studia:

 

1 800 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Transport i finansowanie infrastruktury drogowej NOWOŚĆ!!
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • absolwenci studiów wyższych,
 • pracownicy dzialow technicznych i utrzymania infrastruktury,
 • administratorzy drog samorzadowych, krajowych i autostrad,
 • menedzerowie firm prywatnych,
 • pracownicy firm transportowych i spedycyjnych ,
 • kierownicy projektow drogowych,
 • wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyka
Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych z zakresu transportu i finansowania infrastruktury drogowej jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem, projektowaniem i finansowaniem infrastruktury drogowej oraz zarządzaniem transportem drogowym.
Studia te skupiają się na kształtowaniu umiejętności z zakresu analizy finansowej, oceny ryzyka, zarządzania projektami i podejmowania decyzji biznesowych w dziedzinie transportu drogowego. Ponadto, uczestnicy zdobywają wiedzę na temat prawa transportowego, przepisów drogowych i standardów bezpieczeństwa, a także na temat różnych aspektów związanych z projektowaniem i budową dróg oraz infrastruktury transportowej.
Słuchacze będą mieli okazję nauczyć się, jak planować i realizować projekty transportowe, jak rozwiązywać problemy związane z infrastrukturą drogową oraz jak efektywnie zarządzać zasobami w dziedzinie transportu. Ponadto, studia podyplomowe pozwolą na zdobycie umiejętności finansowych i biznesowych, które są niezbędne dla osób zajmujących się inwestycjami w infrastrukturę drogową.
Studia te skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem infrastruktury drogowej, a także do menedżerów i przedsiębiorców z branży transportowej, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie finansowania, planowania i zarządzania projektami związanymi z infrastrukturą drogową.
Po ukończeniu studiów podyplomowych z transportu i finansowania infrastruktury drogowej absolwenci będą mogli pracować na stanowiskach menedżerskich w firmach z branży transportowej, a także w instytucjach rządowych zajmujących się planowaniem i zarządzaniem infrastrukturą drogową. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z inwestycjami w infrastrukturę drogową, a także podjąć się konsultacji i doradztwa dla firm z tego sektora.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 172 godziny (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego po każdym semestrze studiów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in. kompleksowego procesu planowania, projektowania i zarządzania infrastrukturą drogową, znajomości przepisów, norm i standardów dotyczących budowy i utrzymania dróg, oraz nabędą potrzebne umiejętności oceny i analizy efektywności ekonomicznej projektów infrastruktury drogowej. Te zdolności pozwalają absolwentowi studiów podyplomowych transport i finansowanie
Wykaz przedmiotów:
  Polityka transportowa w Polsce i Unii Europejskiej
  Systemy transportowe
  Źródła prawa w transporcie krajowym
  Źródła prawa w transporcie międzynarodowym
  Źródła finansowania infrastruktury drogowej
  Wprowadzenie do partnerstwa publiczno-prywatnego
  Ryzyko procesów inwestycyjnych infrastruktury drogowej
  Strategiczne ciągi komunikacyjne w Polsce i ich finansowanie
  Bezpieczeństwo w komunikacji drogowej
  Zarządzenie projektami
  Prowadzenie działalności inwestycyjnej
  Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury drogowej
  Fundusze europejskie
Odpłatność za studia:

 

2 100 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • osoby chcące zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z pracą w służbie BHP na stanowisku starszego inspektora BHP,
 • właściciele i zarządzający firmami, którzy z mocy prawa odpowiadają za bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • osoby chcą nabyć przygotowanie dydaktyczne uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w zakresie,
 • analizy i oceny zagrożeń czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi występującymi w środowisku pracy, oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz wdrażania działań korekcyjnych kontrolujących poziom ryzyka,
 • bieżącego monitorowania stanu BHP oraz przestrzegania zasad i przepisów,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • eliminacji i/lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propagowania wiedzy o BHP.
Cele szczegółowe zapewniające osiągnięcie celu głównego to:

 • wyposażenie absolwentów w podstawową wiedzę dotyczącą ustaw, przepisów oraz norm krajowych i unijnych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ich interpretowania oraz stosowania w praktyce,
 • zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem znormalizowanego systemu zarządzania BHP, zgodnie z normami serii PN-N 18000 oraz przedsięwzięciami związanymi z analizą i oceną ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami środowiska pracy oraz wskazanie na potrzebę doskonalenia jakości systemowego zarządzania BHP,
 • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przekazanie interdyscyplinarnego zasobu wiedzy o czynnikach zagrażających, szkodliwych i uciążliwych oddziałujących w środowisku pracy oraz o zasadach ich prewencji i profilaktyki,
 • rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu służby bhp w zakładzie pracy,
 • zapoznanie z zasadami monitorowania stanu BHP oraz organizowania i przeprowadzenia wewnętrznego audytu BHP związanego z wykonywaniem zadań zawodowych,
 • usprawnienie umiejętności opracowania procedur postępowania na wypadek szczególnego zagrożenia i awarii, w tym przyswojenie procedur udzielania pomocy przedmedycznej,
 • zapoznanie i upraktycznienie wiedzy dotyczącej środków ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowanych podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • przekazanie, rozwinięcie i upraktycznienie wiedzy dydaktycznej i wyrobienie umiejętności dydaktycznych pozwalające zorganizować i przeprowadzić szkolenie w zakresie BHP oraz efektywnie komunikować się w celu wyjaśniania istoty zagrożeń w środowisku pracy,
 • ukształtowanie metodycznych umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów BHP oraz pisarskiego opracowania ich wyników.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 200 godzin (dwa semestry) i kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej wg. tematu wskazanego na seminarium dyplomowym i zaakceptowanego przez prowadzącego seminarium w formie pisemnej, a także zaprezentowanie jej przed komisją oceniającą. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., §1 ust. 3 rozporządzenia, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184) i daje absolwentom uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.
Wykaz przedmiotów:
  Prawna ochrony pracy w Polsce. Prawo bezpieczeństwa i higieny pracy
  Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  Identyfikacja, prewencja i profilaktyka niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników w środowisku pracy
  Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, eliminowanie zagrożeń
  BHP - zagrożenia i ich eliminowanie w systemach logistycznych
  Wypadki w pracy i choroby zawodowe, prewencja wypadków i profilaktyka zdrowotna
  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona środowiska naturalnego
  Przedsiębiorczość i kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP
  Zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoring i audyt bhp
  Zbiorowe i indywidualne środki ochrony przed zagrożeniami
  Organizacja szkolenia. Metodyka i dydaktyka edukacji dla bhp
  Seminarium dyplomowe
Odpłatność za studia:

 

1 800 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Zarządzanie w oświacie
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 29
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Aleksander Sapiński
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych;
 • kandydaci na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych;
 • nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w oświacie;
 • osoby zajmujące się tematyką nadzoru pedagogicznego, animatorzy działań i organizacji oświatowych oraz osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.
Cel studiów:

 • przygotowanie profesjonalnej kadry do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach oświatowych;
 • doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej instytucji oświatowych oraz pracowników samorządowej administracji oświatowej,
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z uwzględnieniem możliwości ich awansu zawodowego;
Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie dedykowane są dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze w instytucjach oświatowych. Ukończenie studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do profesjonalnego zarządzania jednostką oświatową.
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Zajęcia prowadzą praktycy, prawnicy, dyrektorzy szkół oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:
  Polityka oświatowa – prawo oświatowe
  Prawo pracy
  Przepisy BHP
  Prawo rodzinne
  Organizacja, zarządzanie i marketing w oświacie
  Finansowanie działalności oświatowej
  Zarządzanie finansami w oświacie
  Zamówienia publiczne
  Kontrola zarządcza
  Planowanie i projektowanie koncepcji szkoły i placówki oświatowej
  Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
  Badanie efektów pracy szkoły i placówki oświatowej
  Kierowanie i administrowanie szkołą i placówką oświatową – zarządzanie dokumentację
  Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z funduszy UE w polskim systemie edukacji
  Psychologiczne aspekty kierowania w szkołach i placówkach oświatowych
  Zarządzanie konfliktem oraz problemem w szkołach i placówkach oświatowych, negocjacje i mediacje
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 4% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top