Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Deklaracja dostępności strony internetowej ANSBB

Uczelnia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ansbb.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego wirtualnej uczelni

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-04-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-20.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mgr Bogusława Korga

 • adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon +48 33 829 72 41

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz też zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.

 • Podmiot publiczny ma obowiązek zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni;
 • Jeżeli nie można dotrzymać tego terminu, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;
 • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na terenie Uczelni znajduje się ogólnodostępny parking, wjazd przez szlaban automatycznie otwierany, przy wyjeździe otwierany poprzez naciśnięcie przycisku przy szlabanie ( brak konieczności wysiadania z pojazdu).

Na terenie parkingu znajduje się łącznie 7 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej. Na parkingu z prawej strony budynku znajdują się cztery miejsca dla osoby z niepełnosprawnościami, dodatkowe trzy miejsce parkingowe znajdują się z lewej strony budynku tuż przed wejściem ze zniesioną barierą architektoniczną.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście z lewej strony od wjazdu jest ze zniesionymi barierami architektonicznymi, wejście z prawej strony od wjazdu prowadzone jest schodami. Z obu stron przy drzwiach znajdują się znaczniki TOTUPOINT, które przy użyciu zainstalowanej aplikacji w telefonie umożliwiają osobie niewidomej zlokalizowanie wejścia głównego.

W holu głównym na parterze przy wejściu z lewej strony znajduje się portiernia. Dodatkowo na parterze budynku zainstalowane są dwie tablice tyflograficzne, które umożliwiają osobom niewidomym i słabowidzącym dotykowe odczytanie rozkładu pomieszczeń.

W sekretariacie głównym i dziekanacie znajdują się pętle indukcyjne umożliwiające wyraźniejsze słyszenie w aparatach lub implantach słuchowych.

Toalety / łazienki znajdują się na każdym piętrze budynku i są one przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Ciągi schodowe wyposażone są w pasy uwagi tzw. pinezki.

W budynku znajduje się winda z informacją głosową która jest dostosowana do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się (poręcze).

Korytarze i pomieszczenia dydaktyczne na wszystkich piętrach umożliwiają poruszanie się osobie na wózku (zniesione bariery architektoniczne).

Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w sprzęt audio i video o zwiększonej jasności oraz rozdzielczości.

Na terenie Uczelni zainstalowano system monitoringu podnoszący bezpieczeństwo zarówno wewnątrz budynku jak i wokół uczelni.

Boisko na terenie Uczelni wyposażone jest w bezpieczną nawierzchnię tartanową.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top