Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Wydawnictwo Naukowe Akadmii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej (dawnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej):

jest jednostką z wieloletnią tradycją, działającą na rzecz upowszechniania nauki, publikującą głównie książki, podręczniki akademickie oraz czasopisma naukowe. Działa od 1997 roku, pierwotnie pod nazwą Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, a od kwietnia 2011 roku, jako Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 24 listopada 2023 r. Uczelnia została podniesiona do rangi Akademii Nauk Stosowanych. Z dniem 11 grudnia 2023 r. Uczelnia oficjalnie stosuje nazwę Akademia Nauk Stosowanych w Bieslku-Białej (dalej ANSBB).

Misja wydawnictwa:

Misją Wydawnictwa jest upowszechnianie znaczących osiągnięć naukowych, z zachowaniem wysokich standardów merytorycznych, etycznych i edytorskich powszechnie obowiązujących w czołowych wydawnictwach naukowych. Publikowane są zarówno prace powstałe w Akademii NAuk Stosowanych w Bielsku-Białej, prace powstałe we współpracy z ANSBB, jak również zgłoszone z zewnątrz. Warunkiem dopuszczenia pracy naukowej do publikacji jest jej pozytywna ocena przez recenzentów wybranych z pośród grona specjalistów (w tym również zagranicznych), w dziedzinie merytorycznie odpowiadającej tematyce zgłaszanego materiału do publikacji.

Profil naukowy:

Profil naukowy Wydawnictwa odpowiada dziedzinie nauk społecznych zdefiniowanej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin naukowych odpowiadających zasobom kadrowym i kierunkom studiów prowadzonych w Uczelni, do których należą: ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Zakres działalności:

Zakres działalności Wydawnictwa obejmuje w szczególności:

  • wydawanie monografii,
  • wydawanie materiałów konferencyjnych,
  • wydawanie podręczników akademickich / skryptów akademickich,
  • przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych promujących uczelnię,
  • wydawanie i rozpowszechnianie Czasopism Naukowych.

Wydawnictwo ANS w Bielsku-Białej, wykorzystując współczesne technologie publikuje wybrane pozycje zarówno w tradycyjnej – papierowej, jak również w wersji elektronicznej na zasadach otwartego dostępu, na swojej stronie www. Jednocześnie wersje elektroniczne (abstrakt i pełny tekst) przekazywane są do Biblioteki Głównej Uczelni i udostępniane są on-line w ramach otwartego dostępu za pośrednictwem strony www Biblioteki Głównej Uczelni. W wypadku pozostałych pozycji, popierając ideę Otwartego Dostępu, w ramach współpracy z Biblioteką Główną Uczelni, egzemplarze wydane w wersji papierowej przekazywane są nieodpłatnie do obrotu bibliotecznego. Wydawanie pozycji w językach kongresowych oraz stosowanie międzynarodowych zasad publikacyjnych wymaganych przez międzynarodowe bazy danych czasopism naukowych stwarza możliwość zainteresowania treścią publikacji Wydawnictwa zagraniczne środowiska naukowe. W ramach idei otwartego dostępu Wydawnictwo zezwala autorom na umieszczanie wersji elektronicznej opublikowanych w Wydawnictwie prac na indywidualnych kontach w bazie Research Gate. Dzięki temu usprawniony zostaje przepływ wiedzy zawartej w opublikowanych pozycjach do potencjalnie zainteresowanych badaczy w kraju i za granicą.

Wydawnictwo od 2016 r. uzyskuje wsparcie finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu upowszechniania nauki (DUN). Efektem uzyskanego wsparcia są: publikacje naukowe wydawane w języku angielskim w Uczelnianym czasopiśmie naukowym indeksowanym w międzynarodowych i krajowych bazach czasopism naukowych (m.in. DOI, CEEOL, EBSCO, Erih+, DOAJ, CrossRef, Medra, Polindex, Bazekon, ICI IndexCopernicus, PBN) oraz prace monograficzne.

Celem zapewnienia jednoznacznej identyfikacji autorów publikowanych tekstów Wydawnictwo konsekwentnie wdraża wymóg posiadania identyfikatora ORCID. Wymienione wyżej działania mają na celu wsparcie głównej misji Wydawnictwa, którą jest szerokie i spełniające najwyższe standardy upowszechnianie znaczących dokonań naukowych sygnowanych znakiem Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej (dawnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej).

Wydawnictwo współpracuje z hurtowniami, księgarniami, bibliotekami oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi; prowadzi również sprzedaż publikacji dla indywidualnych odbiorców.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top