Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Władze Uczelni oraz pracownicy administracyjni Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w ramach Projektu pn.„Kompleksowy program dostępności WSFiP w Bielsku-Białej” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, mają możliwość podniesienie swoich kompetencji w zakresie wsparcia studentów niepełnosprawnych.

Prowadzony cykl szkoleń jest kontynuacją działań, które prezentował Rektor Uczelni dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP podczas Konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pt. „Polskie Uczelnie coraz bardziej dostępne”.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwościami wsparcia psychologicznego poprzez skuteczne pomaganie, autentyczność czy też empatię. Przedstawione zostały stereotypy w obrazie osoby z niepełnosprawnościami, stanowiące barierę w kontaktach społecznych.

Szkolenie prowadzi mgr Renata Golonka Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej.

Kolejnym etapem szkoleniowym w ramach Projektu będzie szkolenie, którym objęta będzie kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top