Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Sznowni Państwo,

Współpraca nauki i sektora społeczno-gospodarczego odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, która stanowi fundament dynamicznego rozwoju społeczeństwa. Przenikanie się tych dwóch obszarów nie tylko wspomaga postęp technologiczny, ale również sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, generuje miejsca pracy oraz stymuluje rozwój ekonomiczny. Istotą tej współpracy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami. Uczelnie, pełniące rolę generatora nowych idei i badań, mogą dostarczyć sektorowi gospodarczemu nowoczesnych rozwiązań oraz wskazać na obszary, które wymagają innowacji. W tym kontekście, istotnym narzędziem wzmacniającym współpracę stało się tworzenie gremiów doradczych przy uczelniach, które skupiają przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego. Takie gremia stanowią platformę do bezpośredniego dialogu pomiędzy światem nauki a biznesem, umożliwiając efektywną wymianę informacji, doświadczeń oraz identyfikację wspólnych celów.

W Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej, priorytetem w kwestii współpracy z sektorem gospodarczym jest Konwent Pracodawców. Celem Konwentu jest aktywne uczestnictwo w kształtowaniu programów nauczania, identyfikacja kompetencji pożądanych przez pracodawców oraz promowanie inicjatyw skierowanych na rozwój lokalnego rynku pracy. Współpraca w ramach Konwentu Pracodawców ma wymiar praktyczny, skoncentrowany na dostosowaniu kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku. Konwent Pracodawców ANSBB bierze udział w procesie tworzenia programów nauczania, co pozwala na lepsze dostosowanie profilu absolwentów do oczekiwań pracodawców. W dzisiejszym świecie, w którym tempo zmian jest coraz szybsze, współpraca nauki i sektora społeczno-gospodarczego staje się nie tylko korzyścią, ale wręcz koniecznością. To partnerskie podejście przynosi korzyści zarówno środowisku akademickiemu, jak i przedsiębiorcom, a efektem jest dynamiczny rozwój, oparty na innowacjach i wspólnym zaangażowaniu w kreowanie przyszłości.

W ramach Konwentu Pracodawców ANSBB, przedsiębiorcy mają możliwość identyfikowania obszarów, w których innowacje są szczególnie potrzebne. To pozwala na ukierunkowanie działań badawczych uczelni na konkretne problemy i wyzwania, z jakimi boryka się sektor społeczno-gospodarczy. W rezultacie powstają innowacyjne rozwiązania, które mogą być wdrożone na rynku, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Kolejną istotną korzyścią jest rozwój kompetencji absolwentów, których profil jest kształtowany w dialogu z przedstawicielami biznesu. Dzięki udziałowi pracodawców w procesie tworzenia programów nauczania, studenci zdobywają umiejętności odpowiadające realnym potrzebom rynku pracy. To z kolei zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy, umożliwiając im skuteczne wejście na ścieżki zawodowe. Podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 prezes Beskidzkiej Izby Gospodarczej wręczył Pani Dyrektor Generalnej Szarlocie Bindzie nagrodę za prawie trzy dekady kształcenia studentów zgodnie z potrzebami regionalnych pracodawców.

Współpraca nauki i sektora społeczno-gospodarczego to zatem nie tylko wymiana wiedzy, ale także kształtowanie wspólnej przyszłości. Konwent Pracodawców ANSBB jest doskonałym przykładem modelu, który skutecznie integruje środowisko akademickie i biznesowe, wspierając rozwój subregionu południowego województwa śląskiego. Wspólna praca nad innowacjami, dostosowywaniem programów nauczania do potrzeb rynku oraz promowanie zdobywania praktycznych umiejętności przez studentów to elementy, które w połączeniu kreują silną synergiię, prowadzącą do trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego.

W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata, taka współpraca staje się strategicznym narzędziem, umożliwiającym efektywną adaptację do nowych wyzwań i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które napędzają rozwój gospodarki i społeczeństwa.

Aleksander Sapiński, MBA
Pełnomocnik Rektora ANSBB

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top