Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej (zwane dalej SIO) powstało w 1990 roku. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego Prawa – Ustawa o Stowarzyszeniach. Jego siedzibą jest miasto Bielsko-Biała, a obszarem działania teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Głównym celem SIO jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty, nauki i wychowania, przyczyniając się do podnoszenia współczynnika skolaryzacji w regionie. Cel ten realizowany jest poprzez m.in.:

  • tworzenie i prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych różnego szczebla m.in. szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych i studiów podyplomowych,
  • prowadzenie działalności oświatowej w postaci m.in. kursów, odczytów, wykładów,
  • tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w sferze oświaty, nauki i wychowania,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie szerokiej współpracy z instytucjami i organizacjami oświatowo-dydaktycznymi oraz naukowymi.

Wymiernym efektem realizacji celów SIO było założenie w 1991 roku Bielskiej Szkoły Menedżerów (BSM), będącej odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczne w zakresie edukacji ekonomicznej na poziomie szkoły średniej, liceum i Policealnego Studium Zawodowego.

Duże zainteresowanie społeczne działalnością pro-oświatową Stowarzyszenia przyczyniło się do uruchomienia przez SIO w 1995r. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (która obecnie nosi nazwę Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej). Uczelnia realizując postawione przez SIO cele prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, zatrudniając znakomitą kadrę dydaktyczno-naukową (m.in. prof. Jerzy Osiatyński - doradca ds ekonomicznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, były Minister Finansów; prof. Dariusz Rosati – były Minister Spraw Zagranicznych i Członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Stanisław Owsiak - członka Rady Polityki Pieniężnej II kadencji, uhonorowany tytułem Doctoris Honoris Causa; dr Mariusza Andrzejewskiego – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w wybudowanym budynku akademickim zapewniającym wysokie standardy prowadzonego procesu dydaktycznego.

Odpowiadając na potrzeby rynku edukacyjnego w regionie bielskim oraz zgłaszane przez lokalną społeczność zapotrzebowanie na placówki szkolne, były podstawą do utworzenia przez SIO w 2004 roku Gimnazjum, a w 2011r szkoły podstawowej. Stowarzyszenie prowadzi również wiele działań na rzecz zwiększenie stabilizacji zawodowej osób. Prowadząc analizę rynku pracy oraz współdziałając z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz jego oddziałami na terenie woj. śląskiego, pracodawcami na regionalnym rynku pracy, SIO utworzyło szeroką ofertę kursów i szkoleń posiadających akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty.
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr DSW-WNN.8014.323.2023.KT.3 z dnia 24 listopada 2023 r. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej stała się Akademią Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej.


Szanowni Państwo, za wkład w rozwój szkolnictwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, Pani mgr Szarlota Binda - Dyrektor Generalna Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej (dawnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) w 2002 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Natomiast w 29 grudnia 2021 r. w sali sesyjnej Ratusza w Bielsku-Białej mgr Szarlota Binda została wpisana do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej. Dyplom, z treścią uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej o wpisie do Księgi, Dyrektor Generalna otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika i Prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego.

Dziękując Państwu za poświęcony czas, wyrażam nadzieję, że kompetencje absolwentów polskich uczelni będą nadal wysoko oceniane na międzynarodowym rynku pracy.

dr hab inż. Jacek Binda, Prof. ANSBB
/Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej/

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top