Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej (dawna Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) od samego początku funkcjonowania kładzie silny nacisk na wysoką jakość procesu kształcenia. Oprócz hospitacji zajęć, istotnym jest proces badań ankietowych wśród studentów, mający na celu poznanie opinii studentów na temat jakości świadczonych przez wykładowców usług edukacyjnych.


Znaczeniu dabłości Uczelni o jakość procesu dydaktycznego podkreślono w strategii rozwoju Uczelni.
Efektem podjętych przez Uczelnię działań było uzyskanie w 2006 roku akredytacji „The Top Institution with Internetional Experience”, nadanej przez brytyjską komisję akredytacyjnej International Education Society, London.

Do głównych celów Systemu Jakości Kształcenia należą:

 • diagnozowanie stanu jakości kształcenia w Uczelni,
 • doskonalenie procesów dotyczących jakości kształcenia,
 • realizacja bieżących działań w ramach poszczególnych procesów jakości kształcenia,
 • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym.

Efektem działania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia jest w szczególności:

 • wysoki poziom kształcenia studentów i słuchaczy,
 • stosowanie efektywnych procedur zapewniających wysoką jakość kształcenia,
 • realizacja procesu dydaktycznego w warunkach zapewniających komfort pracy i studiowania przy wsparciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • poprawa efektywności zarządzania procesem kształcenia i poprawa konkurencyjności Uczelni na rynku ekukacyjnym,
 • promowanie nowoczesnych rozwiązań IT w procesie dydaktycznym.

W pełni sformalizowany Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia został wprowadzony w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jednogłośnie uchwałą Senatu nr 4C/2011/2012 w dniu 27.09.2012 r. Od tego czasu jest on nieustannie doskonalony i rozwijany.

Czemu tak ważny jest Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia?:

 • ponieważ Uczelni zależy nam na dobrze wykształconym absolwencie - pracownicy Uczelni wspierają studentów w zdobywaniu kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Dążeniem Uczelni jest nie tylko dobre przygotowanie absolwentów do oczekiwań rynku pracy ale również uczynienie z absolwentów Ambasadorów Uczelni.
 • ponieważ Uczelnia chce doskonalić ofertę studiów, czyniąc ją atrakcyjną dla kandydatów na studia - jednym z efektów takich działań będzie wzmocnienie promocji Uczelni, jako jednostki przyjaznej studentom i dbającej o dobre ich przygotowanie do oczekiwań rynku pracy.
 • ponieważ nieustannie poprawiamy kulturę jakości kształcenia - co przejawia się w komunikowaniu istoty systemu jakości kształcenia - mechanizmów kontroli oraz wdrażania działań służących rozwojowi Uczelni. Dlatego nieustannie prowadzone są hospitacje zajęć celem poprawy jakości procesu kształcenia,
 • ponieważ Uczelnia kładzie silny nacisk na rozwój naukowych kadry dydaktycznej oraz na doskonalenie procesu dydaktyktycznego - dydaktyka to proces ciągły, który wymaga doskonalenia - jakość kształcenia w największym stopniu zależy od człowieka, który powinien nieustannie rozwijać swoje kompetencje, pracując nad swoim rozwojem naukowym i dydaktycznym. Stąd Uczelnia prowadzi m.in. szkolenia, warsztaty wspomagające działania na rzecz poprawy jakości kształcenia,
 • ponieważ Uczelnia jest naszym wspólnym dobrem - System zapewnienia jakości kształcenia jest przedmiotem kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a jego pozytywna ocena stanowi warunek dalszego istnienia Uczelni.
 • ponieważ bez dobrze funkcjonującego systemu zarządzania jakością kształcenia nie można mówić efektywnynie prowadzonym procesie podnoszenia jakości dydaktyki w Uczelni - z formalno-prawnego punktu widzenia warunkiem prowadzenia studiów jest efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością kształcenia. System ten jest między innymi przedmiotem kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a jego pozytywna ocena stanowi warunek dalszego istnienia naszej Uczelni.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top