Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Katedra Finansów i Logistyki prowadzona jest na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych, skupiając specjalistów z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości, logistyki, informatyki. Do roku 2021 Katedra ta nosiła nazwę Bankowości i Finansów, działając na Wydziale Finansów i Technologii Informatycznych (uchwała Senatu WSFiP w Bielsku-Białej nr 1A/2009/2010). Swoją aktywność rozpoczęła w 1995 r.

Profil badawczy Katedry obejmuje szeroko rozumiane problemy rachunkowości, finansów, logistyki zakotwiczone w zinformatyzowanej gospodarce globalnej. Wśród obszarów badań pracowników Katedry znajdują się m.in polityka finansowa państwa (monetarna i fiskalna), systemy podatkowe i strategie podatkowe, efektywność budżetowania wydatków samorządowych na poziomie gmin, sektor bankowy w kraju i na świecie, finanse przedsiębiorstwa, standardy rachunkowości finansowej, prezentacja zasobów w strukturze informacyjnej rachunkowości, społeczna odpowiedzialność biznesu. Istotne miejsce w badaniach zajmuje także zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz transgraniczny rynek pracy. Od 2021 roku profil badawczy Katedry został poszerzony o współczesne problemy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

W ramach swojej działalności do 2021 roku Katedra zorganizowała 27 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz współorganizowała 15 zagranicznych konferencji naukowych we współpracy z europejskimi ośrodkami naukowymi.

Kierownictwo Katedry w okresie jej istnienia sprawowali: prof. dr hab. Krzysztof Zadora oraz dr Mariusz Andrzejewski. Obecnie kierownikiem Katedry Finansów i Logistyki jest dr hab. Jan Ostoj, prof. WSFiP.

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top