Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Jakie świadczenia?
W Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
Kto może się ubiegać?
O świadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.
Jak, gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek?
Student składa wnioski osobiście (w dziekanacie) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń na semestr zimowy jest do 10 października, natomiast na semestr letni do 10 marca.
Jaka jest wysokość świadczeń?
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń
Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej - Pobierz Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem MEiN Wsparcie finansowe dla studentów:

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top