Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Elementem zamykającym studia jest rozwiązanie przez studenta problemu sformułowanego przy udziale promotora i przedstawienie tego rozwiązania w postaci pracy dyplomowej (szczegóły opisuje Regulamin Studiów - część VII oraz Wymagania ujednolicone dla prac dyplomowych).

Praca dyplomowa w WSFiP jest realizowana pod kierunkiem prowadzącego seminarium dyplomowe (promotora).


Przydział studentów do promotorów przeprowadzany jest przez Dziekana Wydziału po zakończeniu semestru poprzedzającego rozpoczęcie seminarium dyplomowego zgodnie z wybraną przez studenta specjalnością. Efektem dokonanego przypisania studentów jest utworzenie grup seminaryjnych prowadzonych przez promotorów.

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach władze uczelni przychylają się do próśb studentów o zmianę promotora. W semestrze otwierającym cykl seminariów w ramach tych zajęć studenci, przy udziale promotora, wybierają problem, temat i wstępnie określają logiczną strukturę pracy dyplomowej. Wymogi formalne budowy pracy dyplomowej sformułowano w regulaminach pisania tych prac. Pracę opiniuje promotor i wyznaczony przez dziekana recenzent.

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontrola jakości prac poprzez wyznaczenie przez Rektora WSFiP superrecenzenta pracy. Celem uniknięcia plagiatu, fragmenty pracy mogą być kontrolowane przy pomocy weryfikującego programu komputerowego lub porównane z tekstami innych prac dyplomowych i innych publikacji w inny sposób. Warunkiem przyjęcia pracy do obrony jest złożenie w Dziekanacie kompletu dokumentów ustalonych w Regulaminie studiów.

Składane egzemplarze pracy dyplomowej muszą być opatrzone przez promotora podpisem „pracę przyjąłem” i datą. Egzamin dyplomowy prowadzony jest w formie ustnej i składa się co najmniej z trzech pytań z zakresu pracy dyplomowej, zadanych przez członków komisji, o której mowa w §65 pkt. 2. Regulaminu Studiów.

Regulamin studiów dopuszcza możliwość zadania dodatkowych pytań przez Komisję. Pozytywna odpowiedź dyplomanta na wszystkie pytania jest równoznaczna z zaliczeniem egzaminu dyplomowego i nadaniem tytułu zawodowego „Licencjat” lub "Inżynier" (w przypadku studiów I stopnia), "Magister” w przypadku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

  • średnia arytmetyczna ocen wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w trakcie trwania studiów - stanowiąca 1/2 oceny końcowej uzyskiwanej na dyplomie,
  • ocena pracy dyplomowej stanowiąca średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta – stanowiąca 1/4 oceny uzyskanej na dyplomie,
  • ocena egzaminu dyplomowego stanowiąca średnią arytmetyczną ocen odpowiedzi udzielonych przez przystępującego do egzaminu na zadane pytania – stanowiących 1/4 oceny uzyskanej na dyplomie.

Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę ostatecznego wyniku egzaminu o 0,1 jeśli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre. Na dyplomie absolwent otrzymuje ocenę pełną, natomiast w pozostałych zaświadczeniach wskazuje się rzeczywisty wynik studiów określony z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji ogłasza postanowienie komisji egzaminacyjnej w sprawie prowadzonego egzaminu dyplomowego. Osoby, które pozytywnie zdały egzamin dyplomowy otrzymują z Dziekanatu komplet dokumentów na warunkach określonych w Regulaminie studiów oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861).

 Regulamin pracy dyplomowej (PDF) wersja: 24.04.2024 r.

Program Zotero do tworzenia cytowań i spisu literaturowego

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top