Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dniu 13 maja Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Binda, prof. ANSBB, podpisał umowę o współpracy z Panem Prezesem Krzysztofem Nowakowskim Członkiem Zarządu Firmy KOBEN – Kancelaria Transportowa.

Dzięki wzajemnej współpracy możliwe będą wspólne przedsięwzięcia. Planowane są działania, zarówno o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym, mi.in. konferencje, wykłady okazjonalne, warsztaty, jak również udział w wydarzeniach i uroczystościach Uczelni, przykładem może tu być udział Firmy Koben w dniu Otwartym Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej, gdzie studenci oraz młodzież mogła dowiedzieć się czym zajmuje się Firma oraz jakie są możliwości zatrudnienia.

Dzięki podpisanemu porozumieniu studenci naszej Uczelni będą mogli realizować praktyki i staże w Firmie Koben – kancelaria transportowa, co umożliwi rozwój praktycznych kompetencji studentów.

Dział Promocji i Marketingu ANSBB

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top