Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowni Państwo,
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki nr DSW-WNN.8014.323.2023.KT.3 z dnia 24 listopada 2023 r., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej stała się Akademią Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej. To ważny moment w rozwoju Uczelni, która realizując misję społecznej odpowiedzialności i dbając o bardzo dobre przygotowanie kadr dla gospodarki, po 28 latach swojego istnienia dostąpiła prawa posługiwania się tytułem Akademia Nauk Stosowanych.

Awans Uczelni i nowe możliwości otwierające się dla jej studentów nie mógł zaistnieć bez zaangażowania całej społeczności akademickiej oraz wsparcia środowisk biznesowych. To dzięki swoistej symbiozie środowiska naukowego Uczelni i biznesowego z regionu możliwe stało się osiągnięcie wysokiego poziomu jakości kształcenia oraz dostosowanie programów kształcenia do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Życzę wszystkim pracownikom Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej (dawnej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) licznych sukcesów na polu naukowym i dydaktycznym. Studentom życzę nieustannej wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i zadowolenia z faktu studiowania w murach Akademii, która na stałe wrosła w miasto Bielsko-Biała i region.

Jestem przekonany, że otrzymany przez Uczelnie status Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze większej pracy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w zgodzie z potrzebami rynku pracy. Wyrażam również nadzieję, że Akademia Nauku Stosowanych w Bielsku-Białej przyczyni się do rozwój naszego pięknego miasta i regionu.

dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP
Rektor

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top