Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem w Żylinie na Słowacji. W ostatnim latach realizowano kolejne wyjazdy dydaktyczno-szkoleniowe pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus+. Wizyta Władz Uczelni - JM Rektora Prof.ANSBB dr hab.inż. Jacka Binda na Uniwersytecie w Żylinie na Słowacji dała możliwość zdobycia nowych doświadczeń w sferze naukowej – dla pracowników naukowo – badawczych oraz udoskonalenia poziomu obsługi studentów – dla pracowników administracyjnych.

Warto wspomnieć, iż uniwersytet w Żylinie jest dużą uczelnią publiczną.

Obecnie kształci około 8.000 studentów na siedmiu wydziałach, na 172 akredytowanych kierunkach, na wszystkich formach i stopniach studiów uniwersyteckich. specjalizując się głównie w transporcie i kierunkach technicznych, a także w zarządzaniu, marketingu i naukach humanistycznych. Uczelnia ta uczestniczy w 200 krajowych i 41 międzynarodowych projektach naukowych oraz organizuje około 60 wydarzeń naukowych i zawodowych rocznie.

Wieloletnia współpraca między Akademią Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej oraz Uniwersytetem w Żylinie wpisuje się w działania wspierające umiędzynarodowienie naszej Uczelni - ANSBB. Doświadczenia nabyte w czasie takich wyjazdów pozwolają na rozszerzenie zakresu aktywności międzynarodowej studentów, szczególnie w ramach wspólnie realizowanych międzynarodowych konferencji studenckich. Z kolei poprawa jakości obsługi wymiany międzynarodowej dotyczy nowej inicjatywy "Erasmus Without Paper" w celu wymiany danych dotyczących mobilności studentów z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego uczestniczącymi w nowym programie.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się do programu ERASMUS+, który umożliwia zarówno wyjazd na Słowację do Uniwersytetu w Żylinie, jak i na wiele innych Uczelni w Unii Europejskiej,

Zgłoszenia chęci udziału w Programie ERASMUS+, zarówno dla studentów, jak i wykładowców przyjmujemy na adres naszej Uczelni:

https://ansbb.edu.pl/index.php/departaments-contacts#international-and-public-relations-office

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top