Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie, edukacja wyższa pełni istotną rolę w kształtowaniu jednostek gotowych sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Mobilność edukacyjna staje się kluczowym narzędziem w poszerzaniu horyzontów akademickich, budowaniu międzynarodowych relacji oraz integrowaniu różnych kultur w procesie edukacyjnym. W tym kontekście, projekt KA171 "Mobilność edukacyjna" w ramach programu Erasmus+ ma istotne znaczenie dla Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności donosi o zakończeniu oceny wniosków w konkursie projektów dotyczących mobilności studentów i pracowników uczelni, realizowanych pomiędzy krajami programu a krajami niestowarzyszonymi z programem (Projekt KA171). Głównym założeniem projektu jest wymiana studentów oraz pracowników akademickich z uczelniami partnerskimi z różnych regionów świata, w tym między innymi z USA, Nepalu, Ukrainy i Jordanii. Projekt KA171 otwiera przed Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej szereg perspektyw rozwojowych. Mobilność edukacyjna przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia poprzez wprowadzenie międzynarodowej perspektywy do programów nauczania. To również szansa na budowanie relacji międzyuczelnianych oraz umacnianie pozycji Uczelni na arenie międzynarodowej.

Pogram Erasmus+ stanowi kluczowy element strategii rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Wprowadzenie międzynarodowej mobilności do procesu edukacyjnego jest krokiem w kierunku budowy globalnej wspólnoty akademickiej, promującej wymianę wiedzy, kultury i doświadczeń. Dofinansowanie oraz organizacyjne wsparcie projektu tworzą solidne fundamenty dla osiągnięcia założonych celów oraz długotrwałego efektu edukacyjnego.

Wspólnota akademicka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dziękuję JM Rektorowi dr hab. inż. Jackowi Bindzie, prof. WSFIP za inicjatywę oraz przygotowanie projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się Biurem Wymiany Międzynarodowej.

Aleksander Sapiński, MBA
Pełnomocnik Rektora ds. Ogólnych

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top