Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Prelegenci biorący udział w konferencji

Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej gościł wybitnych naukowców oraz ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa oraz pokrewnych na Konferencji Naukowej pod tytułem "Dialog i bezpieczeństwo". Wydarzenie to zgromadziło w formie hybrydowej międzynarodową społeczność akademicką, skupiającą się na analizie współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem jednostki i społeczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Konferencja rozpoczęła się od wykładu inauguracyjnego dr hab. Wiesława Wójcika, prof. UJD, który podkreślił znaczenie poszukiwania równowagi między bezpieczeństwem jednostki a wolnością społeczeństwa. Jego wystąpienie stanowiło podstawę do dalszej dyskusji oraz wniosków jakie wysuwali uczestnicy konferencji.

Kolejne sesje konferencji obejmowały szeroki zakres tematyczny, od roli marketingu międzynarodowego w rzetelnym przedstawianiu konfliktów zbrojnych, przez analizę literatury jako narzędzia antycypacji przyszłych zagrożeń, po praktyczne aspekty bezpieczeństwa społecznego, takie jak rola służb mundurowych czy funkcjonowanie straży sąsiedzkiej.

Jednym z kluczowych punktów dyskusji była prezentacja dr inż. Anny Wajdy z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, która zwróciła uwagę na pojęcie bezpieczeństwa w Biblii, ukazując jego uniwersalny wymiar oraz inspirując do refleksji nad różnorodnymi kontekstami tego pojęcia. Historia jaką prezentuje Biblia stanowi istotny elementem kreowania kultury bezpieczeństwa, która przez wieki dominowała w zachodnim świecie.

Prawa człowieka oraz budowanie kapitału społecznego stały przedmiotem rozważań przedstawicieli bielskiego ośrodka naukowego , który stał się bezpieczeną przystanią dla wielu migrantów w trakcie trwania wojny na Ukrainie.

W trakcie paneli dyskusyjnych uczestnicy konferencji mieli okazję wymienić swoje poglądy oraz doświadczenia naukowe, co przyczyniło się do pogłębienia analizy omawianych zagadnień i poszerzenia horyzontów myślowych.

Konferencja stanowiła ważne forum dla naukowców i ekspertów z całego świata do dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem i wolnością. Prezentowane referaty oraz prowadzone dyskusje wniosły istotny wkład w rozwój wiedzy na temat tego niezwykle istotnego dla społeczeństwa zagadnienia. Warto podkreślić, że całość rozważań oraz interesujące wnioski zebrane w panelu dyskusyjnym zostaną przedstawione odpowiednim władzom administracji rządowej.

Aleksander Sapiński
Pełnomocnik Rektora

Atuty Akademii Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej

 

Prestiż i wysoka pozycja ANSBB w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Akademia Nauk Stosowanych
w Bielsku-Białej
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top