Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji „Quo vadis, democratia? Zasada równości i zakaz dyskryminacji jako fundament porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Miło nam poinformować, że będzie to już trzecia z zainagurowanego w roku 2022 cyklu konferencji realizowanych pod wspólnym hasłem: „Quo vadis, democratia? Prawo w teorii i praktyce - Bielskie Spotkania Naukowe”. Celem organizatorów tego projektu i cyklu corocznych wydarzeń jest stworzenie stałej platformy do podejmowania dyskusji i wymiany poglądów na temat współczesnych problemów związanych z urzeczywistnianiem w praktyce sprawowania władzy publicznej i działania instytucji publicznych standardów właściwych dla państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. W naszych założeniach rozważania na temat poszanowania i realizacji tych fundamentalnych dla ustroju Rzeczypospolitej Polskiej zasad ustroju, mają być prowadzone zarówno z perspektywy teoretycznej, aksjologii państwa prawa, jak i praktycznej, wcielania w życie wartości demokratycznego państwa i społeczeństwa w codziennym funkcjonowaniu instytucji publicznych.

Tegoroczna konferencja stawia sobie za cel zdiagnozowanie wyzwań stawianych w XXI wieku przed demokratycznymi państwami i społeczeństwami w zakresie tworzenie, interpretowania i stosowania prawa w sposób zgody z wymogami wypływającymi z konstytucyjnej zasady równości i zakazu dyskryminacji. Waga tego zagadnienia znajduje swój wyraz w licznych dokumentach prawa publicznego międzynarodowego oraz konstytucjach wielu państw, co stanowi potwierdzenie zaangażowania społeczeństwa w walkę o prawa człowieka opartego o równość i niedyskryminację. Równość w prawie (materialna) i równość wobec prawa (formalna) oraz zakaz dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny składają się bowiem na treść wszystkich demokratycznych systemów ochrony praw człowieka. Wynikające z nich wartości stanowią fundament uniwersalnego systemu praw człowieka zapoczątkowanego przyjęciem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, systemu regionalnego przyjętego w ramach Unii Europejskiej i wyrażonego w Karcie praw podstawowych UE oraz naszego krajowego systemu osadzonego na regulacji art. 32 i art. 33 Konstytucji RP. W ten sposób wartością centralną polskiego porządku prawnego stały się równość i zakaz wszelkiej dyskryminacji.

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji na temat wagi i znaczenia poszanowania tych zasad dla budowy stabilnych podwalin porządku prawnego, moralnego oraz społecznego. Odgrywają one bowiem kluczową rolę w budowaniu sprawiedliwego społeczeństwa opartego na zasadach demokracji i humanitaryzmu. Mają znaczenie dla zachowania harmonii społecznej i pokojowego współżycia, co wpływa na ograniczenie zjawiska nierówności społecznej oraz zapobiega konfliktom wynikającym z dyskryminacji i wykluczania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać referatów, a następnie wziąć udział w dyskusji na temat treści i sposobu realizowania w polskim porządku prawnym prawa równościowego i antydyskryminacyjnego.

dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ,
Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Patronat honorowy
Media

Back to top